Velkommen til TheSoftware’s nettside brukervilkår

Takk for at du har valgt TheSoftware’s nettside («Nettstedet») for å få tilgang til våre tjenester. Som TheSoftware tar vi dine rettigheter og personvern på alvor, og ber om at du gjennomgår våre nettstedsvilkår («Brukervilkår») før du bruker Nettstedet, abonnementstjenester, medlemstjenester eller leverandørtjenester (samlet referert til som «Tjenester»). Ved å få tilgang til Nettstedet eller bruke våre tjenester, godtar du å være bundet av våre Brukervilkår i sin helhet. Hvis du ikke er enig i våre Brukervilkår, må du ikke få tilgang til Nettstedet eller bruke våre tjenester.

TheSoftware begrenser tilgangen til Nettstedet og Tjenestene våre for enkeltpersoner under Children’s Online Privacy Protection Act fra 1998 («COPPA»). TheSoftware forbeholder seg retten til å nekte tilgang til Tjenestene våre og Nettstedet til hvem som helst, etter vårt eget skjønn.

OMFANGEN AV AVTALEN

Ved å bruke nettsiden, godtar du å overholde vilkårene og betingelsene som er fastsatt i denne avtalen. Denne avtalen representerer den fullstendige avtalen mellom deg og TheSoftware angående bruken av nettstedet, og den erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående nettstedet. Vi kan, etter eget skjønn, endre denne avtalen når som helst uten forhåndsvarsel til deg. Den nyeste versjonen av avtalen vil bli publisert på nettstedet, og du bør gjennomgå den før du bruker nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet og/eller tjenestene, godtar du å overholde alle vilkårene og betingelsene i avtalen som da er gjeldende. Sjekk derfor denne siden jevnlig for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Bare personer som er juridisk kapable av å inngå en bindende avtale i henhold til gjeldende lov, kan bruke nettstedet og tjenestene. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Hvis du er under 18, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet eller tjenestene.

TJENESTEBESKRIVELSE

Abonnementstjenester

Ved å registrere seg på nettsiden og motta godkjenning fra TheSoftware, kan brukere få tilgang til abonnementstjenester. Disse tjenestene inneholder e-postinnhold, tekstmeldinger, og mer (“Abonnementsinnhold”) som er relevant for online markedsføring. Disse tilbys av TheSoftware og tredjepartsleverandører. Brukere kan be om å avslutte mottak av Abonnementsinnhold ved å sende en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet kan inneholde kommentarer, meninger og andre materialer fra TheSoftware og tredjepartsleverandører og det er ikke nødvendigvis pålitelig. Forsiktighet, sunn fornuft og sikkerhet må ivaretas mens du bruker abonnementstjenestene og/eller Abonnementsinnholdet. Du samtykker i at TheSoftware ikke vil være ansvarlig for deg på noen måte i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. Nøyaktigheten, fullstendigheten og egnetheten til Abonnementsinnhold kan ikke alltid garanteres av TheSoftware.

Medlemstjenester

Ved å registrere deg på nettsiden, være enige om Medlemskapsavtalen, og får godkjenning fra TheSoftware, kan brukere få medlemskap i et av de ulike Medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. Brukere kan få gebyrbaserte eller ikke-gebyrbaserte Medlemsprogrammer. For en kopi av Medlemskapsavtalen, kan brukere besøke nettsiden for det spesifikke Medlemskapet. TheSoftware Medlemskap gir brukere tilgang til medlemsinnhold og annet materiale (“Innhold”) levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører. Dette materialet er designet for å hjelpe medlemmene i deres online markedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet kan inneholde kommentarer, meninger og andre materialer fra TheSoftware, tredjepartsleverandører, og det er ikke nødvendigvis pålitelig.

Leverandørtjenester

Du kan skaffe deg visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet ved å fylle ut gjeldende ordreskjemaer. Beskrivelsene av disse produktene og/eller tjenestene er gitt direkte av produsentene eller distributørene av slike varer. Imidlertid garanterer ikke TheSoftware nøyaktigheten eller fullstendigheten av disse beskrivelsene. Eventuelle tvister knyttet til produktene og/eller tjenestene kjøpt fra nettstedet er kun mellom deg, produktets selger, distributør og andre sluttbrukere. TheSoftware er ikke ansvarlig eller ansvarlig for slike problemer og vil ikke holdes ansvarlig for noen påstander som følge av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generelt

For å registrere deg for tjenestene, må du gi visse opplysninger. Disse opplysningene kan inkludere fullt navn, firmanavn, e-postadresse, postadresse (og faktureringsadresse hvis faktureringsadressen er annerledes), hjemme- og arbeidstelefonnummer, telefaksnr, kredittkortinformasjon og/eller annen informasjon forespurt på registreringsskjemaet. Disse opplysningene vil omtales som tjenesteregistreringsdata.

Med mindre annet er oppgitt, vil alle fremtidige tilbud om å forbedre de nåværende funksjonene på nettsiden være underlagt denne avtalen. TheSoftware vil ikke holdes ansvarlig for problemer knyttet til manglende evne til å bruke eller kvalifisere for tjenestene. I tillegg vil TheSoftware ikke holdes ansvarlig for eventuelle modifikasjoner, suspensjoner eller avbrudd av noen tjenester eller andre produkter.

KONKURRANSER

Fra tid til annen arrangerer TheSoftware konkurranser der det tilbys promoteringpremier og andre belønninger. Ved å nøyaktig fylle ut påmeldingsskjemaet for konkurransen og samtykke til de offisielle konkurransereglene som er spesifikke for hver konkurranse, har du muligheten til å vinne promoteringpremier som tilbys for hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er tilgjengelige på nettsiden, må du fullføre det relevante påmeldingsskjemaet. Du godtar å oppgi ærlig, nøyaktig og fullstendig konkurranse-påmeldingsinformasjon.

LISENSAVTALE

Som nettsidebruker har du blitt tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og lenkede materialer i samsvar med avtalen. Denne lisensen kan termineres av TheSoftware når som helst og av hvilken som helst grunn. Du kan kun bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til ikke-kommersiell personlig bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller fusjonert inn i et informasjonsgjenfinningssystem eller elektronisk eller mekanisk verktøy. Du kan ikke bruke, kopiere, speile, klon, leie ut, selge, redigere, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del av det.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle aspekter ved nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenester, inkludert organisasjon, design, grafikk, sammenstilling, programvare, digital konvertering, magnetisk oversettelse og andre relaterte saker, er beskyttet av opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Det er strengt forbudt å distribuere, publisere, kopiere eller selge noen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester uten skriftlig autorisasjon fra TheSoftware. Henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester systematisk gjennom noen form for skraping, dataekstraksjon eller automatiske midler for å lage, kompilere eller direkte eller indirekte danne en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig samtykke fra TheSoftware er også forbudt. Du får ikke noen eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjeneste eller annet materiale presentert på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester.

HYPERLINKING TIL NETTSTEDET, MEDBRANDING, “FRAMESET” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Ingen kan lage hyperkoblinger til deler av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til varemerker, merkevarenavn, logoer og opphavsrettsbeskyttet materiale, til sin egen nettside eller nettsted uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware. I tillegg kan kommersielle eller ikke-kommersielle medier ikke “frameset” nettstedet eller referere til dens uniform resource locator (“URL”) uten forhåndsklarert skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker i å samarbeide med TheSoftware for å fjerne eller stoppe all slik aktivitet eller innhold. Du erkjenner at du vil holdes ansvarlig for eventuelle skader assosiert med disse handlingene.

ENDRINGER, SLETTING OG REDIGERING

Vi har ensidig rett til å redigere, fjerne eller endre ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, ETHVERT PRODUKT FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTAS VIA NETTSIDEN, OG/ELLER ETHVERT ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN LEVERES “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR SALGBARHET, BRUDD PÅ IMMATERIELLE RETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES FULLSTENDIG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET. SPESIELT GIR PROGRAMVAREN INGEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, ETHVERT PRODUKT FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTAS VIA NETTSIDEN, OG/ELLER ETHVERT ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV.

FRASKRIVELSE AV ANSVAR VED NEDLASTINGER

Besøkende påtar seg fullt ansvar når de laster ned innhold fra nettsiden. Programvaren garanterer ikke at nedlastinger fra nettsiden ikke inneholder skadelig datamaskinkode, inkludert virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

Du erkjenner og godtar at programvaren ikke vil holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader og/eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profitt, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap. Under ingen omstendigheter skal programvaren holdes ansvarlig for tredjepartsprodukter som du kan motta fra våre tredjepartsleverandører, samt andre produkter og/eller tjenester som du kan søke om gjennom nettsiden. Dette gjelder (A) bruk eller manglende evne til å bruke nettsiden, tjenester, konkurranser, innhold og (B) kostnadene for anskaffelse av erstatningsvarer og tjenester som følge av noen varer, data, informasjon og/eller tjenester kjøpt eller ervervet fra, eller transaksjoner inngått gjennom, nettsiden og (C) manglende kvalifisering for konkurranser, tjenester eller tredjepartsprodukter fra noen av våre leverandører eller eventuell senere avvisning av slike produkter fra samme.

SKADESLØSHOLD

Du må sørge for at TheSoftware, dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og medbrandede ikke holdes ansvarlige for noen krav, kostnader, utgifter – inkludert advokatgebyrer, skader, søksmål, dommer og krav fra tredjeparter som følge av (a) din bruk av nettsiden, innhold, tjenester, og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) enhver overtredelse av avtalen ved deg, og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter som individer og/eller enheter. Disse bestemmelsene kommer TheSoftware, dens foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, tjenestemenn, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater til gode – som alle har rett til å håndheve dem mot deg.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Lenker og henvisninger til andre nettsteder og/eller ressurser som eies og drives av tredjepartsleverandører kan vises på nettsiden. Ettersom TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, anerkjenner og godtar du at TheSoftware ikke er ansvarlig for deres tilgjengelighet. Videre støtter TheSoftware verken eller tar ansvar eller ansvarlighet for noe innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer som er tilgjengelige på eller fra slike tredjepartsnettsteder eller -ressurser, heller ikke for eventuelle skader eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN/BESØKSENTERINFORMASJON

Din bruk av nettstedet, samt tilbakemeldinger, kommentarer, informasjon, registreringsdata og/eller materialer du sender gjennom eller i tilknytning til nettstedet, faller under styring av personvernpolicyen vår. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon – inkludert personlig identifiserbar informasjon som er gitt av deg – angående din bruk av nettstedet i samsvar med vår personvernpolicy. Klikk her for å se gjennom vår personvernpolicy.

Programvaren vil ikke tolerere noen enkeltperson, enten det er en kunde eller ikke, som prøver å skade, ødelegge, endre, vandalisere og/eller forstyrre nettstedets drift. Slike handlinger er kriminelle og sivile lovbrudd, og Programvaren vil søke alle tilgjengelige rettsmidler mot enhver fornærmende enhet eller person i full utstrekning av loven og rettferdigheten.

LOV OG VENUE

Alle tvister knyttet til avtalen vil bli tolket i henhold til estisk lov, uten hensyn til lovkonflikter. Den avgjorte prisen vil være bindende og endelig for partene involverte, og dens dom kan bli registrert i enhver kompetent rett. Ingen av partene hindres fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine legitime rettigheter før en voldgiftsavgjørelse. I henhold til loven, samtykker du i å ikke bringe, delta eller delta i gruppesøksmål angående ethvert krav, tvist eller kontrovers mot Programvaren, deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, foreldre, byråer og deres medlemskap, offiserer, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker i at midlertidig forføyning kan gis for å stoppe slike søksmål eller for å eliminere deg fra listen over deltakere.