Vitajte na webovej stránke TheSoftware Podmienky používania

Ďakujeme, že ste si vybrali webovú stránku TheSoftware („Webová stránka“) na prístup k našim službám. Ako TheSoftware si vážime vaše práva a ochranu osobných údajov, preto žiadame, aby ste pred použitím našich služieb, predplatné alebo členské služby alebo služby dodávateľov (spoločne označované ako „Služby“) prešli našimi Podmienkami používania Webovej stránky („Podmienky používania“). Prístupom na našu webovú stránku alebo používaním našich Služieb súhlasíte s úplným záväzkom našich Podmienok používania. Ak s našimi Podmienkami používania nesúhlasíte, nepristupujte na našu Webovú stránku alebo nevyužívajte naše služby.

TheSoftware obmedzuje prístup na našu webovú stránku a služby jednotlivcom podľa zákona o ochrane súkromia online detí z roku 1998 („COPPA“). TheSoftware si vyhradzuje právo zamietnuť prístup ku našim službám a webovej stránke hociktorému jednotlivcovi podľa vlastného uváženia.

ROZSAH A PLATNOSŤ DOHODY

Použítím Webovej stránky súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v tejto dohode. Táto dohoda predstavuje úplnú a celkovú dohodu medzi vami a spoločnosťou TheSoftware týkajúcou sa vášho použitia Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súbežné dohody, prezentácie, záruky a / alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme, na základe našej vlastnej uvážlivosti, zmeniť túto dohodu kedykoľvek bez vopred upozornenia vás. Najaktuálnejšia verzia dohody bude zverejnená na Webovej stránke a pred použitím Webovej stránky by ste si ju mali prečítať. Pokračovaním v používaní Webovej stránky a / alebo služieb sa zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia dohody, ktoré sú vtedy účinné. Preto pravidelne skontrolujte túto stránku pre aktualizácie a / alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webovú stránku a služby môžu používať iba jednotlivci, ktorí sú právne zpôsobilí uzatvárať záväzné dohody v súlade s platným právom. Website a služby nie sú určené pre použitie jednotlivcami mladšími ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nie ste oprávnení k používaniu a / alebo prístupu na Webovú stránku alebo služby.

POPIS SLUŽBY

Pretplatničke usluge

Registracijom na web stranici i odobrenjem od TheSoftware, korisnici mogu dobiti Pretplatničke usluge. Ove usluge sadrže sadržaj e-pošte, tekstove i još više (“Pretplatnički sadržaj”) koji su relevantni za online marketing. Ove usluge pružaju TheSoftware i pružatelji usluga treće strane. Korisnici mogu zatražiti prekid primanja Pretplatničkog sadržaja putem e-pošte na [email protected]. Pretplatnički sadržaj može sadržavati komentare, mišljenja i druge materijale koje pružaju TheSoftware i pružatelji usluga treće strane, a nije nužno pouzdan. Oprez, zdrav razum i sigurnost moraju se primjenjivati prilikom korištenja Pretplatničkih usluga i / ili Pretplatničkog sadržaja. Slažete se da TheSoftware neće biti odgovoran prema vama na bilo koji način u vezi s takvim Pretplatničkim sadržajem. Točnost, potpunost i prikladnost Pretplatničkog sadržaja ne mogu uvijek biti zajamčeni od strane TheSoftware-a.

Članstvo

Registracijom na web stranici, prihvaćanjem Ugovora o članstvu i dobivanjem odobrenja od TheSoftware, korisnici mogu dobiti članstvo u jednom od različitih programa članstva koje nudi MTS Advertise OU. Korisnici mogu dobiti programe članstva s naknadom ili bez naknade. Korisnici mogu posjetiti web stranicu određenog članstva za primjerak Ugovora o članstvu. TheSoftware članstva omogućuju korisnicima pristup Članovima sadržaja i drugom materijalu (“Sadržaj”) koji pružaju TheSoftware i određeni pružatelji usluga treće strane. Ovi materijali namijenjeni su pomoći članovima u njihovim online marketinškim pothvatima. Članski sadržaj može sadržavati komentare, mišljenja i druge materijale koje pružaju TheSoftware, pružatelji usluga treće strane, što nije nužno pouzdano.

Služby poskytovateľa

Niektoré produkty a/alebo služby môžete získať prostredníctvom webovej stránky vyplnením príslušných objednávacích formulárov na nákup. Popisy týchto produktov a/alebo služieb sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi týchto položiek. TheSoftware však nezaručuje presnosť alebo úplnosť týchto popisov. Hoci akékoľvek spory súvisiace s produktmi a/alebo službami zakúpenými na webovej stránke sú výhradne medzi Vami, predajcom produktu, distribútorom a inými koncovými používateľmi. TheSoftware nie je zodpovedný alebo nezodpovedá za akékoľvek takéto problémy, a nebude zodpovedný za akékoľvek nároky vyplývajúce z produktov a/alebo služieb ponúkaných na webovej stránke.

Všeobecné

Ak sa chcete zaregistrovať na služby, budete musieť poskytnúť určité informácie. Tieto informácie môžu zahŕňať Vaše celé meno, názov spoločnosti, e-mailovú adresu, poštovú adresu (a fakturačnú adresu, ak sa líšia), domáce a pracovné telefónne čísla, telefaxové číslo, informácie o kreditnej karte a/alebo akékoľvek ďalšie informácie vyžadované na registračnom formulári. Tieto informácie budú označované ako údaje o registrácii na služby.

Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky na rozšírenie súčasných funkcií webovej stránky budú podliehať tomuto dohovoru. TheSoftware nebude zodpovedný za akékoľvek problémy súvisiace s Vašou neschopnosťou používať alebo nekvalifikovať sa na služby. Okrem toho, TheSoftware nebude zodpovedný za akékoľvek modifikácie, pozastavenia alebo zrušenia akýchkoľvek služieb alebo iných produktov.

SÚŤAŽE

Občasne TheSoftware organizuje súťaže, v rámci ktorých sú ponúkané reklamné ceny a iné odmeny. Účasťou v súťaži a správnym vyplnením registračného formulára na danú súťaž a súhlasom s oficiálnymi pravidlami konkrétnej súťaže máte šancu vyhrať ponúkané reklamné ceny. Na účasť v súťaži na webovej stránke sa musíte zaregistrovať. Súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, presné a úplné údaje o registrácii.

LICENČNÁ ZMLUVA

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú nevýhradnú, nezlučiteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade so Zmluvou. Táto licencia môže byť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončená spoločnosťou TheSoftware. Môžete používať webovú stránku a obsah len na jednom počítači pre svoju osobnú, nekomerčnú potrebu. Nijaká časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť replicovaná v akejkoľvek forme alebo zahrnutá do akéhokoľvek systému na získavanie informácií alebo elektronického alebo mechanického nástroja. Nesmiete používať, kopírovať, zrkadliť, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, upravovať, dekompilovať, rozbierať, reverzný inžinier alebo prevádzať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo jej akúkoľvek časť.

PRIESMYKNÉ PRÁVA

Všetky aspekty Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a Služieb, vrátane organizácie, dizajnu, grafiky, kompilácie, softvéru, digitálneho prekladu a ďalších súvisiacich záležitostí, sú chránené autorskými právami, ochrannými značkami a inými priemyselnými právami. Prísne je vám zakázané distribuovať, publikovať, kopírovať alebo predávať akúkoľvek časť Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware. Systémové získavanie akéhokoľvek materiálu z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb akýmikoľvek formami obstarávania dát, extrakciou údajov alebo automatizovanými prostriedkami na tvorbu, zostavovanie, priamo alebo nepriamo vytvorenú zbierku, kompiláciu, databázu alebo zoznam bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je taktiež zakázané. Nemáte právo vlastníckeho práva na akýkoľvek obsah, dokument, softvér, službu alebo iný materiál prezentovaný na alebo cez Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby.

HYPERLINK NA WEBOVÚ STRÁNKU, CO-BRANDING, “FRAMING” A/LEBO ODKAZY NA WEBOVÚ STRÁNKU SÚ ZAKÁZANÉ

Nikto nesmie mať hypertextové odkazy na časti Webovej stránky, vrátane, ale nie obmedzené na ochranné známky, značky, logotypy a chránené autorské materiály na svoju vlastnú webovú stránku alebo webovú lokalitu bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware. Okrem toho nemôžu komerčné alebo nekomerčné médiá “zarámovávať” Webovú stránku alebo odkazovať na jej adresu (“URL”) bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s TheSoftware na odstránení alebo zastavení akýchkoľvek takýchto aktivít alebo obsahu. Uznaním toho súhlasíte, že budete zodpovední za akékoľvek škody s týmito krokmi spojené.

MODIFIKÁCIA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Máme jednostranné právo upraviť, odstrániť alebo modifikovať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, súťaže, obsah, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A / ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝROBKY A / ALEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY SA POSKYTUJÚ NA „AKO JE“ A „KDE JE“ ZÁKLADOCH. VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO NEVÝSLOVNE, VRÁTANE BEZ OBMEZENÍ ZÁRUKY O IDEÁLNEJ AKOSTI, NEPORUŠENÍ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, SA ZAMIETAJÚ DO PLNÉHO ROZSAHU POVOLANÝM ZÁKONOM. ŠPECIÁLNE UPCOZRUJEJE PROGRAM ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, súťaže, obsah, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ OD EJDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A / ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝROBKY A / ALEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY.

VYPÍNAČA UPRAVUJÚCEHO STIAHNUTIA

Návštevníci preberajú plnú zodpovednosť za sťahovanie obsahu zo stránky. Softvér nezaručuje, že žiadne sťahovania zo stránky neobsahujú škodlivé počítačové kódy, vrátane vírusov a červov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Uznávate a súhlasíte s tým, že softvér nebude zodpovedný za žiadne priame, nepriame, náhodné, osobitné, následné a/alebo príkladné škody, vrátane, ale nie obmedzené na, stratu zisku, dobrého mena, použitia, údajov alebo iných nehmotných strat. V žiadnom prípade softvér nenesie zodpovednosť za akékoľvek produkty tretích strán, ktoré môžete získať od našich poskytovateľov tretích strán, ako aj akékoľvek ďalšie výrobky a/alebo služby, na ktoré sa môžete prihlásiť cez stránku. Toto sa vzťahuje na (A) používanie alebo neschopnosť používať webovú stránku, služby, súťaže, obsah a (B) náklady na získanie náhradných tovarov a služieb v dôsledku akéhokoľvek nákupu alebo získania tovarov, údajov, informácií a/alebo služieb zo stránky alebo transakcií realizovaných prostredníctvom nej a(C) neschopnosť zúčastniť sa súťaží, služieb alebo produktov tretích strán od akéhokoľvek z našich poskytovateľov, alebo akejkoľvek následnej odmietnutia takýchto produktov tým istým poskytovateľom.

ODŠKODNINA

Zagotoviti morate, da TheSoftware, njegovi starši, hčerinska podjetja, povezana podjetja in njihovi ustrezni člani, uradniki, direktorji, zaposleni, agenti, sostvarjalci in partnerji niso odgovorni za nobene zahtevke, stroške, izdatke – vključno s stroški odvetnika, škodami, tožbami, sodnimi odločitvami in zahtevami tretjih oseb zaradi (a) vaše uporabe spletnega mesta, vsebine, storitev in / ali sodelovanja v katerem koli tekmovanju; (b) katere koli kršitve sporazuma s strani vas; in / ali (c) vaše kršitve pravic druge posameznice in / ali pravne osebe. Te določbe koristijo TheSoftware, njegovi starši, hčerinska podjetja, povezana podjetja, člani, uradniki, direktorji, zaposleni, agenti, delničarji, licencarji, dobavitelji in / ali odvetniki – vsi imajo pravico, da jih uporabijo proti vam.

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Na spletnem mestu se lahko pojavijo povezave in sklice na druge spletne strani in / ali vire, ki so last in jih upravljajo ponudniki tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi mesti in / ali viri tretjih oseb, priznavate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za njihovo razpoložljivost. Poleg tega TheSoftware ne podpira niti ne prevzema odgovornosti ali odgovornosti za nobeno vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in / ali druge materiale, ki so na voljo na teh spletnih mestih ali virih tretjih oseb, niti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / OBISKOVALSKIH INFORMACIJAH

Vaša uporaba spletnega mesta, pa tudi vsi povratni informacije, komentarji, informacije, podatki o registraciji in / ali gradiva, ki jih predložite prek ali v zvezi s spletnim mestom, spadajo pod upravljanje naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij – vključno z osebnimi podatki, ki jih zagotovite – v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta v skladu z našo izjavo o zasebnosti. Kliknite tukaj, da preverite našo izjavo o zasebnosti.

Spoločnosť TheSoftware nebudeme tolerovať žiadneho jednotlivca, či už zákazníka alebo nie, ktorý sa pokúša poškodiť, zničiť, neoprávnene meniť alebo vandalizovať činnosť webovej stránky. Takéto činy sú porušením trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude voči tomuto zneužitiu použiť všetky dostupné opravné prostriedky na plnom rozsahu zákona a rovnosti.

ZÁKON A MIESTO KONANIA

Všetky spory súvisiace z dohodou budú interpretované podľa estónskeho práva bez akéhokoľvek ohľadu na zásady konfliktu zákonov. Rozhodnutie bude konečné a záväzné pre zúčastnené strany a jeho rozsudok môže byť vykonaný v akejkoľvek kompetentnej súdnej súťaži. Akákoľvek strana sa nemôže brániť žiadosťou o injunktívne opatrenie na ochranu svojich oprávnených práv pred výsledkom rozhodcovského konania. Zákon stanovuje, že súhlasíte s tým, že nebudete navádzať k, pridávať sa alebo sa zúčastňovať na súdnych podaní týkajúcich sa akejkoľvek žaloby, sporu alebo kontroverzie proti spoločnosti TheSoftware, ich právnym zástupcom, sesterským spoločnostiam, materským spoločnostiam, agentúram a ich členstvu, funkcionárom, riaditeľom, zamestnancom a zástupcom. Súhlasíte s tým, že injunktívne opatrenia môžu byť udelené na zastavenie takých súdnych spisov alebo na odstránenie zoznamu účastníkov.